AVÍS LEGAL

Amb la finalitat de donar compliment a l'article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem a l'usuari de les nostres dades:

Denominació Social: CORBI ELECTRODOMESTICS SL
Nomeni Comercial: CORBI ELECTRODOMESTICS
Domicili Social: C/ MESTRE SAGRERA Nº9 - 17200 - PALAFRUGELL - GIRONA
CIF / NIF: B17555889
Telèfon: 972308318
e-mail: corbi@corbielectrodomestics.com
Dades registrals: Tom: 235, Foli: 40, Full: GI-21771, Inscripció: 1ª 07-07-98
Plana Web: WWW.CORBIELECTRODOMESTICS.COM

Objecte
El prestador, responsable del lloc web, posa a la disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quins són les condicions d'ús del lloc web.
Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable.
El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació d’avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web del prestador.


Responsabilitat
El prestador s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.
El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l'única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen en acabar la sessió de l'usuari. En cap cas s'utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.
Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.
El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol un altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant això i en compliment del que es disposa en l'art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega el notifiqui de forma immediata a l'administrador del lloc web.
Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.


Propietat Intel·lectual i industrial
El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del prestador o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.
Independentment de la finalitat per la qual anessin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.
Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l'autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.
El prestador NO AUTORITZA expressament al fet que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, havent d'en tot caso redirigir al lloc web principal del prestador.
El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l'existència de drets o responsabilitat alguna del prestador sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació per part del mateix.
Per realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del següent correu electrònic, corbi@corbielectrodomestics.com.


Veracitat de la informació.
Tota la informació que facilita l'Usuari ha de ser veraç. A aquests efectes, l'Usuari garanteix l'autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels Serveis. Serà responsabilitat de l'Usuari mantenir tota la informació facilitada a CORBI ELECTRODOMESTICS SLpermanentement actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al prestador o a tercers.


Menors d'edat.
Per a l'ús dels serveis, els menors d'edat han d'obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixen els menors correspon a aquells, és per això que si accedeixen a continguts no apropiats per Internet, s'hauran d'establir en els seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, a pesar que no siguin infalibles, són d'especial utilitat per controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors.


Obligació de fer un ús correcte de la Web.
L'Usuari es compromet a utilitzar la Web de conformitat a la Llei i al present Avís Legal, així com a la moral i a les bones costums. A aquest efecte, l'Usuari s'abstindrà d'utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d'equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.
En particular, i a títol indicatiu però no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:
(a) sigui contrària, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;
(b)indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, calumniós, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i a l'ordre públic;
(c)indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
(d)sigui contrari al dret a l'honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones;
(i)de qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers; i
(f)constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

Llei Aplicable i Jurisdicció
Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de PALAFRUGELL.

 

CONSENTIMENT DE COMUNICACIONS COMERCIALS

Identificació del Responsable.

Li informem que les dades personals que Vostè ens proporciona són incorporats a un tractament de dades personals denominat CLIENTS el responsable dels quals és CORBI ELECTRODOMESTICS SL amb CIF B17555889 i amb domicili en C/ MESTRE SAGRERA Nº9, 17200-PALAFRUGELL, GIRONA (ESPANYA). Pot contactar amb el Responsable, bé per telèfon en el número 972308318 o bé mitjançant correu electrònic en la bústia corbi@corbielectrodomestics.com.


Delegat de Protecció de Dades.

El nostre Delegat de Protecció de dades és: LOPDMONTOLIU I SERVEIS SL amb CIF B55261804, així mateix, pot escriure un email a info@lopdmontoliu.es


Finalitat

En CORBI ELECTRODOMESTICS SL tractem la informació de les persones interessades amb la següent finalitat: Les dades seran recaptades amb la finalitat de l'empresa necessària per a la gestió de l'activitat tant administrativa com a comercial. Així com enviar-los publicitat dels nostres productes o activitats relacionades amb la nostra empresa.
Termini de Conservació. El termini de conservació de les seves dades personals serà de: Una vegada finalitzada la relació contractual, o prestació de servei el termini de conservació de les dades serà de 6 anys per donar compliment a obligacions legals, fiscals i mercantils.
Decisions automatitzades i elaboració de perfils. Li informem que no existeixen decisions automatitzades incloent l'elaboració de perfils.
Base Jurídica del Tractament. Quan el tractament sigui necessari per a la satisfacció d'interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, s'explicitaran quins són tals interessos. Es considera una bona pràctica incloure un resum de la ponderació de la seva legitimitat enfront dels interessos i els drets i llibertats fonamentals de l'interessat, quan això contribueixi al principi de transparència. Quan el tractament sigui necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament, és a dir, una obligació derivada del dret de la Unió o de l'ordenament jurídic intern, haurà de fer-se constar, sense ambigüitat, quin és la norma, amb rang de Llei, que imposa l'obligació. Quan la legitimació per a la finalitat principal no trobi acomodament en cap de les bases jurídiques anteriors, haurà de sol·licitar-se el consentiment de l'interessat per al tractament de les seves dades personals. Quan el tractament sigui necessari per a la satisfacció d'interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, s'explicitaran quins són tals interessos. Es considera una bona pràctica incloure un resum de la ponderació de la seva legitimitat enfront dels interessos i els drets i llibertats fonamentals de l'interessat, quan això contribueixi al principi de transparència. Finalment, entre les possibilitats de legitimació per al tractament, el RGPD també inclou la “protecció d'interessos vitals” de l'interessat o d'una altra persona.
Destinataris de cessions. Es preveuen destinataris a encarregats del tractament, sempre complint amb l'estricta confidencialitat. Demostrat a través d'un contracte de Responsable del Tractament I Encarregat del tractament.
Transferències Internacionals. En principi no es destinen dades internacionals.


Drets 

Drets d'accés, rectificació, supressió (dret a l'oblit), limitació de tractament, portabilitat de les dades, oposició, i a no ser objecte de decisions automatitzades, indicant com a Assumpte: “Drets Llei Protecció de Dades”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI. - Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat. - Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió. - Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament - Dret a oposar-se al tractament. - Dret a la portabilitat de les dades. Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. Per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se oposar-se al tractament de les seves dades. El Responsable del fitxer deixarà de tractar les dades, salvo per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.


Consentiment

A PALAFRUGELL a ........................
Sr./a, ............................................................................amb DNI / NIE .......................dono el meu consentiment exprés d'acord amb l'exposat en el present document.

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si contínua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot saber més sobre la nostra política de cookies  aquí

Accepto
Top